Про деякі питання, пов’язані з орендою майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл,селищ, міст Кропивницького району

Проект рішення оприлюднений на сайті Кропивницької районної ради
20.04.2021 року

КРОПИВНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «____» ____________ 20__ року, № _____

м. Кропивницький

 

Про деякі питання, пов’язані
з орендою майна, що належить
до спільної власності
територіальних громад сіл,селищ,
міст Кропивницького району

Керуючись статтею 140 Конституції України, згідно з пунктом 20 частини першої статті 43, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою забезпечення процедури передачі майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Кропивницького району,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА: 

Оренда майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Кропивницького району (далі – спільне майно або об’єкт/об’єкти), здійснюється в спосіб і порядку, що встановлені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, з урахуванням особливостей, що визначені цим та іншими рішеннями Кропивницької районної ради.

1. Визначити, що орендодавцем спільного майна є Кропивницька районна рада.

2. Рішення про намір передачі спільного майна в оренду приймається головою Кропивницької районної ради шляхом видання відповідного розпорядження.

3. Включення об’єктів до Переліку першого типу (спільне майно, що передається в оренду на аукціоні) (Додаток 1) або Переліку другого типу (спільне майно, що передається в оренду без проведення аукціону) (Додаток 2) здійснюється Кропивницькою районною радою.

4. Оголошення про передачу спільного майна в оренду на аукціоні, умови та додаткові умови оренди єдиних майнових комплексів у тому числі умови і додаткові умови оренди розробляється та затверджується розпорядженням голови Кропивницької районної ради.

5. Отримання в оренду спільного майна без проведення аукціону здійснюється виключно у випадках, передбачених чинним законодавством.

6. Затвердити перелік підприємств, установ, організацій, які мають право на оренду майна спільної власності територіальних громад сіл Кропивницького району без проведення аукціону (додаток 3).

7. Визначити, що для цілей оренди замовником оцінки спільного майна з метою визначення його ринкової вартості чи у випадку переоцінки є орендодавці спільного майна, крім випадків, коли такий обов’язок згідно із законодавством покладено на орендаря.

8. Затвердити Примірний договір оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Кропивницького району (додаток 4).

9. Визначити, що для розрахунку орендної плати за оренду майна застосовуються Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл Кіровоградського району, затверджена рішенням 21 сесії сьомого скликання Кіровоградської районної ради №452 від 14 грудня 2018 року.

10. 100 % коштів (включаючи кошти від сплати штрафів, пені, відсотків за несвоєчасний розрахунок по орендній платі), які надходять від оренди майна, перераховуються до районного бюджету.

11. Контроль за виконанням умов договорів оренди та використанням орендованого спільного майна покладається на відділ бухгалтерського обліку та з питань власності.
При здійсненні контролю у сфері оренди спільного майна застосовувати Порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна, затверджений Фондом державного майна України.

12. Кропивницька районна рада як орган управління спільним майном, у сфері оренди спільного майна:

1) виступає орендодавцем спільного майна у випадках, визначених цим та іншими рішеннями районної ради;
2) погоджує передачу в оренду спільного майна, у випадках, передбачених цим рішенням;
3) затверджує висновок про вартість об’єкта оренди;
4) затверджує Перелік першого типу та Перелік другого типів, приймає рішення про включення, виключення об’єктів до одного з переліків, шляхом видання відповідних рішень;
5) надає згоду або відмову на здійснення невід’ємних поліпшень та ремонту спільного майна;
6) укладає договори оренди спільного майна на пільгових умовах у випадках, передбачених даним рішенням;
7) приймає рішення про зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, в порядку і у випадках, передбачених чинним законодавством та договором оренди.

13. Голова Кропивницької районної ради :

1) визначає строк оренди спільного майна;
2) здійснює оцінку (переоцінку) майна у випадках і порядку, визначеному чинним законодавством України та цим рішенням, та укладає, як замовник оцінки, відповідні договори;
3) укладає договір про проведення електронних аукціонів з передачі майна в оренду між орендодавцем та оператором електронного майданчика;
4) затверджує вимоги, яким повинні відповідати підприємства, установи і організації, що відповідно до законодавства мають право на отримання в оренду спільного майна без проведення аукціону;
5) вживає заходи досудового та судового характеру у разі порушення орендарями спільного майна умов договорів оренди;
6) вчиняє інші дії, що необхідні для дотримання процедури передачі спільного майна в оренду, передбачені Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, крім тих, які віднесені до виключної компетенції районної ради.

14. Відділ бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату Кропивницької районної ради:

1) готує проєкти рішень про укладання, внесення змін, продовження, припинення договорів оренди спільного майна;
2) здійснює передачу і повернення спільного майна згідно з укладеними договорами оренди;
3) вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до електронної торгової системи;
4) оприлюднює переліки об’єктів оренди в електронній торговій системі та на офіційному веб-сайті районної ради;
5) вносить пропозиції щодо рішень про відмову в передачі в оренду об’єкта;
6) розраховує орендну плату відповідно до діючої методики розрахунку орендної плати;
7) веде облік всіх договорів оренди спільного майна;
8) публікує Перелік першого типу та Перелік другого типу;
9) формує та публікує оголошення про передачу спільного майна в оренду на аукціоні (у тому числі про проведення повторного аукціону із зниженням стартової орендної плати та проведення аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій), умови і додаткові умови оренди;
10) розраховує стартову орендну плату для передачі спільного майна на аукціоні;
11) оприлюднює через електронну торгову систему інформаційне повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону;
12) розміщує договір оренди та акт приймання-передачі в електронній торговій системі;
13) здійснює підготовку до передачі об’єкта оренди на аукціоні;
14) затверджує протокол аукціону з передачі спільного майна в оренду;
15) розробляє та публікує в електронній торговій системі умови та додаткові умови (у разі наявності) оренди спільного майна;
16) здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим рішенням;
17) надає усні та письмові роз’яснення у сфері оренди спільного майна, що носять рекомендаційний характер;
18) здійснює технічну інвентаризацію та оформлення права власності на спільного майно;
19) оприлюднює в електронній торговій системі клопотання орендаря про здійснення поточного та/або капітального ремонту, невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду, зарахування витрат на виконання ремонтних робіт та рішення, що приймаються за результатами розгляду таких клопотань;

15. Право на отримання в оренду спільного майна на пільгових умовах мають установи та організації, визначені пунктом 26 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл Кіровоградського району.

16. Гарантійний і реєстраційний внески для участі в електронному аукціоні, що перераховуються на рахунок орендодавця, перераховуються в дохід бюджету Кропивницького району.

17. Умови договорів оренди спільного майна, укладені до набрання чинності цим рішенням, зберігають свою силу протягом всього строку дії договорів.

18. Визнати таким, що втратило чинність рішення тридцять п’ятої сесії Кропивницької районної ради шостого скликання від 07 серпня 2015 року №368 “Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл району”.

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань власності та земельних відносин.

 

 

Голова районної ради
Андрій  ЛЕЙБЕНКО

 

Додаток №1
Додаток №2
Додаток №3
Додаток №4
Додаток №5
Додаток №6