Типовий договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл району

Типовий договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл району

місто _________________                                                                 ________________________ року

ОРЕНДОДАВЕЦЬ : Кіровоградська   районна   рада , в особі ______________________________________

( посада, прізвище, ім’я

_______________________________________, що діє на підставі Закону України « Про

та по батькові )

місцеве самоврядування в Україні», з одного боку та

ОРЕНДАР _______________________________________________________________________________

( повна назва Орендаря )

_______, в особі _________________________________________________________________________

( посада, прізвище, ім’я та по батькові )

що діє на підставі ________________________________, з  іншого боку уклали

(назва документу)

 

цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на підставі акту приймання-передачі передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування наступний об’єкт оренди – майно ( приміщення, обладнання тощо ) ( далі – МАЙНО ) спільної власності територіальних громад сіл району, загальною площею _________ кв. м, ( кількістю ______ шт.), розміщене на земельній ділянці, площею _____________ кв. м за адресою: __________________

_______________________________, на ________ поверсі, вартість якого визначена на підставі балансу і становить балансову ( залишкову ) вартість у сумі ______________________ грн.

2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. Майно ( приміщення, обладнання  тощо), що орендується, передається ОРЕНДАРЮ в оренду з метою _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2.2. Стан Майна на момент укладання договору визначається в акті прийому-передачі.

3. ТЕРМІН ДІЇ, УМОВИ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

3.1. Цей Договір набуває чинності з ____________ та діє до ______________, після затвердження його на пленарному засіданні сесії районної ради, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та підписання акта приймання – передачі Майна.

3.2 Передача Майна  в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно і Орендар користується ним тільки протягом строку оренди.

3.3 Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, яка визначена в акті приймання – передачі орендованого Майна.

3.4 У разі припинення цього Договору, Майно повертається Орендарем Орендодавцю аналогічно до порядку, встановленому при передачі Майна Орендарю цим Договором.

Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання – передачі. З цього дня припиняється нарахування орендної плати.

3.5 Обов’язок по складанню акта приймання – передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.

3.6. Після закінчення терміну дії договору оренди чи дострокового припинення ОРЕНДАР зобов’язаний передати майно (приміщення, обладнання тощо) ОРЕНДОДАВЦЮ у належному стані , не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати ОРЕНДОДАВЦЕВІ збитки у разі погіршення стану або втрати ( повної або його частини ) орендованого майна з вини ОРЕНДАРЯ;

3.7. При передачі майна (приміщення, обладнання тощо), що орендується, складається акт здачі-приймання , який підписується представниками сторін;

3.8. Здійснені ОРЕНДАРЕМ окремі покращення майна (приміщення, обладнання тощо), що орендується, є власністю  ОРЕНДОДАВЦЯ.

4. ОРЕНДНА ПЛАТА 

4.1. Плата, яка справляється з Орендаря Майна, складається з плати за користування ним ( орендної плати ) і плати за користування земельною ділянкою.

Орендар відшкодовує Орендодавцю відповідну частину плати за користування земельною ділянкою, на якій розташоване Майно та земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети оренди.

Відшкодування плати за користування земельною ділянкою визначається в розмірі пропорційному площі частини майна, що орендується.

4.2 Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл району, затвердженої рішенням Кіровоградської районної ради і становить за перший місяць оренди – ________________ грн.

4.3. Розмір орендної плати за кожен наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць помножений на індекс інфляції за поточний місяць.

4.4. Орендна плата перераховується Орендодавцю до 15 числа наступного місяця, після місяця, за який здійснюється платіж.

4.5. До Орендної палати не включається плата за комунальні послуги: забезпечення електроенергією, теплом, водопостачанням та водовідведенням, вивіз твердих відходів, обслуговування та ремонт комунальних мереж, елементів приміщень, догляд за прибудинковою територією, охорона внутрішньої території, її упорядкування та витрати на утримання орендованого майна. Такі суми сплачуються Орендарем окремо за відповідними договорами.

4.6. Розмір орендної плати у беззаперечному порядку переглядається на вимогу Орендодавця у разі зміни Методики її розрахунку та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

4.7. Орендна плата перерахована несвоєчасно, або не в повному обсязі, стягується відповідно до чинного законодавства України.

4.8. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

4.9. Орендна плата перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, перераховується орендодавцю з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від несплаченої суми заборгованості за кожний прострочений календарний день оплати  відповідно до чинного законодавства України.

У разі якщо на дату сплати Орендної плати заборгованість по ній складає загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 50 % від суми заборгованості.

4.10. У разі припинення ( розірвання) договору оренди Орендар сплачує Орендну плату по день повернення майна за актом приймання – передачі включно. Закінчення строку дії договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість по орендній платі, якщо така виникла, в повному обсязі, враховуючи відповідні санкції.

5. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

5.1 Амортизаційні відрахування на орендовані будівлі та споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні Орендар.

Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів.

5.2 Право власності на поліпшення, здійснені Орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику – Кіровоградській районній раді.

5.3 Відновлення орендованого Майна здійснюється Орендарем відповідно до пунктів 6.3., 6.5., 7.3. цього Договору.

5.4 Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву і матеріали згідно з Порядком надання Орендарю згоди Орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 року № 1523 та зареєстрованим у міністерстві юстиції України 18.10.2006 року за № 1123/12997.

 6. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

Орендар  зобов’язується:

6.1 Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору. Передача Майна в суборенду забороняється.

6.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.

6.3. Своєчасно за власний рахунок здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. В разі необхідності виконання капітального ремонту орендованого Майна, Орендар попередньо погоджує кошторис з Орендодавцем та умови його виконання. У разі якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов’язаний надати експертний висновок на проектно – кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

6.4. Не проводити переобладнання та реконструкцію приміщення без дозволу Орендодавця.

6.5. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки за свій рахунок. Протягом 10 днів після заселення оформити в органах державного пожежного нагляду дозвіл на експлуатацію орендованого приміщення, з наданням копії дозволу, оформленого в органах державного пожежного нагляду, Орендодавцю.

6.6. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

6.7. Протягом місяця після укладання цього Договору застрахувати орендоване Майно від ризику випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди на користь Орендодавця в порядку, визначеному законодавством, з наданням копії страхового полісу Орендодавцю. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

6.8. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати ( повної або часткової ) орендованого Майна з вини Орендаря.

6.9. Відшкодувати витрати Орендодавця за утримання орендованого Майна та надані послуги Орендарю.

6.10. Забезпечувати безперешкодний доступ в орендоване приміщення представників Орендодавця з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

6.11. У разі зміни розрахункового рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тиждневий строк.

6.12. У разі зміни Методики розрахунку Орендної плати за оренду нерухомого майна укласти з Орендодавцем нову додаткову угоду про встановлення нової орендної плати.

6.13. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

6.14. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством і правил благоустрою прилеглої території.

 7. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

Орендар має право:

7.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов Договору.

7.2. Самостійно здійснювати діяльність у межах, визначених Статутом, чинним законодавством України та цим Договором.

7.3. В установленому порядку з письмового дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

8. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

Орендодавець зобов`язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту приймання – передачі Майна, який підписується одночасно з цим Договором.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У разі здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень орендованого Майна Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.

7.4. У разі припинення чи розірвання Договору відшкодовувати Орендарю вартість зроблених останнім невідокремлюваних поліпшень орендованого Майна, за наявності письмового дозволу Орендодавця на такі поліпшення в межах суми збільшеної вартості орендованого Майна в результаті таких поліпшень.

7.5. Здійснювати контроль за станом об`єкта оренди.

9. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ

Орендодавець має право:

8.1. Безперешкодно контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.3. У разі зміни Методики розрахунку орендної плати за оренду нерухомого майна укласти з Орендарем нову додаткову угоду про встановлення нової орендної плати.

8.4. Здійснювати контроль за використанням умов Договору. 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10.2. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за цим Договором:

10.2.1. У випадку нецільового використання Майна, передачі його в суборенду, ОРЕНДАР сплачує штраф у розмірі місячної орендної плати, нарахованої за поточний місяць та позбавляється права оренди приміщення.

10.2.2. У випадку несвоєчасної сплати орендної плати ОРЕНДАР несе відповідальність відповідно до п. 4.9. цього Договору.

10.2.3. У разі несвоєчасного повернення Майна ОРЕНДАР сплачує неустойку у розмірі подвійної плати за користування Майном за час прострочення.

10.2.4. У разі несвоєчасного укладення договору страхування орендованого майна на користь ОРЕНДОДАВЦЯ в термін, зазначений в п. 6.7. ОРЕНДАР сплачує штраф у розмірі 50% від суми місячної орендної плати.

10.3. Спори, які виникають за цим Договором або у зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10.4. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

11. УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати її подання до розгляду іншою стороною.

11.2. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

11.3. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визначаються власністю Орендаря, а невідокремлювальні поліпшення – власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлювальних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

11.4. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

– закінчення строку, на який його було укладено;
– загибелі орендованого Майна;
– достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду, господарського суду;
– ліквідації Орендодавця або Орендаря;
– у разі відмови Орендаря укласти нову додаткову угоду про встановлення нової орендної плати у разі зміни методики розрахунку орендної плати за оренду нерухомого майна;
– в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

11.5. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю. У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

11.6. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання – передачі. Обов’язок по складанню акта приймання – передачі при поверненні майна покладається на Орендаря.

11.7. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування Майном за час прострочення.

11.8. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.9. Цей Договір укладено у 2-х  (двох) примірниках, на 8 сторінках кожен, що мають однакову юридичну силу.

 12. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

      ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                               ОРЕНДАР

 

Назва __________________________                       Назва ____________________________

Юридична адреса________________                        Юридична адреса__________________

Код ЄДРПОУ____________________                         Код ЄДРПОУ _____________________

ІПН __________________________                          ІПН _____________________________

Розрахунковий рахунок ____________                      Розрахунковий рахунок _____________

в ________________________________                   в ________________________________

МФО ____________________________                     МФО ____________________________

Поштова адреса____________________                    Поштова адреса ____________________

Телефон __________________________                   Телефон __________________________

__________________________________                   __________________________________

( посада , підпис, прізвище )                                                               ( посада , підпис, прізвище )

________                                                                                              ________

  М.П.                                                                                                       М.П.