Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл району

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл району

I. Загальні положення

1. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл району (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою визначення порядку проведення конкурсу на право  оренди майна спільної власності територіальних громад сіл району у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Даний порядок поширюється на такі об’єкти: цілісні майнові комплекси підприємств, організацій або їх структурних підрозділів та нерухоме майно – будівлі, споруди, приміщення, що належить до спільної власності територіальних громад сіл району.

3. Конкурс на право оренди об’єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу оренду плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

П.  Оголошення  конкурсу

4. Конкурс оголошується за наявності заяв про оренду комунального майна від фізичних чи юридичних осіб, крім комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (в т.ч. національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження.

У разі находження однієї заяви про оренду певного об’єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а другої – про оренду частини цього об’єкта, Орендодавець повідомляє другого заявника про те, що розглядається  питання про оренду всього об’єкта.

5. Оголошення про конкурс публікується в газеті Кіровоградської районної ради та районної державної адміністрації ,,Зоря,, та в інших друкованих засобах масової інформації за місцем розташування об’єкта оренди не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

–  назва та місце розташування органу, що проводить конкурс;
–  інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження, площа);
–  умови конкурсу;
–  дата, час і місце проведення конкурсу;
–  кінцевий термін прийняття пропозиції учасників конкурсу (заяв про оренду і проектів договорів оренди з пропозиціями, що відповідають вимогам конкурсу);
–  іншу інформацію, що має суттєве відношення для укладання договору оренди.

Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду і проекти договорів оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються Орендодавцем про оголошення конкурсу і необхідність подання нових пропозицій, для яких стартовими пропозиціями мають стати умови відповідного конкурсу.

 ІІІ. Умови конкурсу

6. Умовами визначення переможця конкурсу є:

–  розмір орендної плати;
–  ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
–  дотримання вимог експлуатації об’єкта;

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

–  здійснення певних видів ремонтних робіт;
–  виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб району;
–  збереження чи створення нових робочих місць;
– вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;
–  створення безпечних та нешкідливих умов праці;
–  дотримання умов належного утримання об’єктів соціально – культурного призначення;
–  інші умови.

7. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших, рівних,  умов конкурсу.

8. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

8.1. Заяву про участь у конкурсі разом з пропозиціями до договору оренди. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, що стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції до договору оренди відповідно до умов конкурсу.

8.2. Проект договору оренди об’єкта.

8.3. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:
– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
– завірені нотаріусом копії установчих документів;
– відомості про фінансове становище ( платоспроможність ) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
– довідку  про те, що до учасника конкурсу не порушено справу про  банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами:
– копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
–  копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності ( за наявності) для фізичної особи – суб’єкта малого підприємництва чи копія паспорта (стор. 1,2,11) для фізичної особи;
–  декларацію про доходи.

8.4. Письмові зобов’язання ( пропозиції ) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди) ;

8.5. Додаткові пропозиції до договору оренди – варіанти поліпшення орендованого майна.

8.6. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія, тощо – відображаються в проекті договору оренди ).

IV. Конкурсна комісія

9. Конкурсна комісія районної ради з передачі в оренду майна  спільної власності територіальних громад сіл району ( далі –комісія) утворюється в кількості 5 осіб у складі: 3 особи – депутати постійної комісії районної ради з питань власності, 2 особи – від голови районної ради. Склад комісії затверджується розпорядженням голови районної ради.

10. Основними  завданнями та функціями комісії є:

–  визначення стартових умов та терміну проведення конкурсу;
–   розгляд пропозицій учасників конкурсу;
–   визначення переможця конкурсу;
– складання протоколів засідань та подання їх на затвердження Орендодавцю.

11. Комісія розпочинає свою роботу з моменту затвердження її складу і діє до її припинення відповідно до розпорядження голови районної ради.

12. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців.

13. Керує діяльністю комісії і організовує її роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії, скликає засідання комісії, головує на засіданнях комісії дає доручення членам комісії.

14. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу. Відповідальні особи Орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

– про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця), яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;
– про режим роботи та склад конкурсної комісії.

15. Засідання  комісії є правомочними за умов участі в них  не менше 3 членів комісії.

 V. Процедура проведення конкурсу

16. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

17. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі находження однієї пропозиції конкурсу не проводиться і комісія, шляхом голосування, приймає протокольне рішення про розгляд Орендодавцем питання щодо укладення  договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.

18. Пропозиції надаються у конвертах з написом ,,На конкурс,,, опечатаних печаткою конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності не менше 3 осіб, які входять до конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.

19. На засіданні комісії можуть бути присутні конкурсанти або їх повноважні представники, які в ході проведення засідання можуть змінювати пропозиції щодо збільшення орендної плати при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

20. Комісія визначає переможця більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії.

21. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

  • відомості про учасників;
  • пропозиції і зобов’язання учасників;
  • обґрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні,  і подається на затвердження голові районної ради у тижневий термін з дня проведення конкурсу. Всі особи, які подали заяви на участь в конкурсі, у триденний термін з дня затвердження протоколу інформуються головою комісії про результати конкурсу.

22. На підставі протоколу комісії голова районної ради погоджує умови договору оренди або надає дозвіл на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл району. Договір вважається укладеним з дня затвердження його на пленарному засіданні районної ради. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу та інші пропозиції переможця конкурсу.

23. Спори, що виникли в результаті проведення конкурсу, вирішуються у судовому порядку.