Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району

КРОПИВНИЦЬКА РАЙОННА РАДА ________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «___»  __________ 201__ року                                 № ____ м. Кропивницький

 

Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 5,7 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року N 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» із змінами, з метою забезпечення ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл району,

 РАЙОННА РАДА  ВИРІШИЛА :

1.  Затвердити Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району (додаток ) та ввести її в дію з __.__.201__ року.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення двадцять другої сесії Кіровоградської районної ради шостого скликання від 16 серпня 2013 року №249 «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл району».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики  та зв’язку.

 

 

    Заступник голови  районної ради                              Н. ВІТЮК            

 

 

 

 

Додаток до рішення Кіровоградської районної ради від « ___ » _________ 201_ р.   №   ______    

М Е Т О Д И К А

розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району

 

1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу підприємства, установи спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району, їх структурних підрозділів та окремого індивідуально визначеного майна підприємств, установ спільної власності територіальних громад сіл району (далі – спільної власності району). 2. Плата, яка справляється з орендаря будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею (орендної плати) і плати за користування земельною ділянкою.

Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі, коли орендодавцем майна є балансоутримувачі, комунальні підприємства, договори оренди, зміни і доповнення до них та розмір орендної плати погоджуються з постійною комісією районної ради з питань власності, будівництва, промисловості, транспорту, енергетики та зв’язку. Передача в оренду цілісних майновий комплексів підприємств та організацій здійснюється за рішенням районної ради.

Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

Орендна плата встановлюється: для цілісних майнових комплексів та нерухомого майна – на підставі відповідних орендних ставок за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств та орендних ставок за використання нерухомого державного майна, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (із змінами та доповненнями), та незалежної оцінки майна, яка проводиться з метою подальшого розрахунку орендної плати;

на підставі орендних ставок, зональних та коефіцієнтів, враховуючих характеристику приміщень (додаток 1);

на підставі експертної оцінки;

за результатами конкурсу на право оренди майна спільної власності області.

Орендна плата може встановлюватися на договірних засадах, але не нижче розміру орендної плати, розрахованого згідно з цією Методикою.

Встановлення нижчого розміру орендної плати (надання пільги) за користування майна спільної власності області здійснюється за відповідним рішенням районної ради.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

3. До плати за оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю підприємства, установи організації та відшкодування оплати земельного податку.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується відповідно до зазначеного нижче алгоритму:

  – спочатку визначається розмір річної орендної плати;

  – на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;    – з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу, або за один місяць, або коли режим використання приміщення орендарем залежить від режиму діяльності об’єкта оренди, то на основі розміру місячної  орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Добова орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної місячної орендної плати, визначеної за цією Методикою, на кількість діб роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом цього місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Погодинна орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної добової орендної плати на кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

У разі використання орендарем майна за різним цільовим призначенням, розрахунок орендної плати проводиться на підставі розмежування орендованої площі. При цьому необхідно враховувати наступні критерії:

– зонування об’єкта оренди (визначення площі для здійснення кожного з видів діяльності орендаря) з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок і фіксування площ зон у договорі оренди;

– при використанні тієї ж самої площі для різних цілей враховувати пропорційність використання кожного виду діяльності від загальної площі, переданої в оренду.

5. Орендар сплачує орендну плату згідно з розрахунком орендної плати, що є невід’ємною частиною договору оренди.  Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

6. Розрахунок орендної плати здійснює орендодавець.

7. Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

8. Розрахунок орендної плати здійснюється та затверджується орендодавцем.

9. Розмір річної орендної плати за об’єкт оренди – цілісний майновий комплекс визначається за формулою:

Опл = (Воз+Внм) хСор.ц,

       100

де Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів, визначена згідно з таблицею 1 цієї Методики, %.

10. У разі оренди індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою, крім об’єктів, за які встановлена орендна плата в розмірі 1 грн. на рік:

Опл = Вп х Сор,

        100

де Опл – річна орендна плата без ПДВ, грн.;

Вп – вартість орендованого майна згідно з висновком про вартість майна, без ПДВ, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно додатку 2 цієї Методики, %.

 

11. Розмір стартової орендної плати розраховується на основі розміру річної орендної плати (Опл), визначеної в пунктах 9-10.

 

 12. Розмір стартової орендної плати за один місяць розраховується за формулою:

Опл.міс1.ст. = Опл/12,

де Опл.міс1 .ст. – стартова орендна плата за один місяць;

Опл – річна орендна плата без ПДВ, грн.

 

13. Розмір стартової орендної плати за одну добу визначається за формулою:

Опл.доб1.ст. = Опл.міс1.ст./30,

де Опл.доб 1 ст. – стартова орендна плата за 1 добу;

Опл.міс1.ст. – стартова орендна плата за один місяць.

 

14. Розмір стартової орендної плати за одну годину визначається за формулою:

Опл.год1.ст. = Опл.доб1.ст./24,

де Опл.год1 .ст. – стартова орендна плата за одну годину;

Опл.доб1.ст. – стартова орендна плата за одну добу.

 

15. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди (крім передачі в оренду на конкурсних засадах) чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс1. = Опл.р/12 х Ід.о. х Ім.,

де Опл.міс1. – орендна плата за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати;

Опл.р – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою,

грн.;

Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати (перебіг строку починається з наступного дня після дати незалежної оцінки);

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

 

16. Розмір місячної орендної плати за перший місяць при передачі в оренду на конкурсних засадах розраховується за формулою:

Опл.міс1.к = Опл.п. х Ім1.,

де Опл.п. – орендна плата за перший місяць, запропонована переможцем конкурсу за всією площею об’єкта оренди, грн.;

Ім1. – індекс інфляції за перший місяць оренди.

17. Розмір орендної плати за одну добу розраховується за формулою:

Опл.доб1. = Опл.міс1./Кд.,

де Опл.міс1. – місячна орендна плата;

Кд. – кількість днів у відповідному місяці.

 

18. Розмір орендної плати за одну годину розраховується за формулою:

Опл.год1. = Опл.доб1./24,

де Опл.год1. – погодинна орендна плата;

Опл.доб1. – добова орендна плата.

 

19. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до першого числа першого місяця оренди.

Розмір орендної плати за кожний  наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

20. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків балансової (залишкової) вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менш як 7 відсотків балансової (залишкової) вартості орендованого майна.

Річний розмір орендної плати за окреме індивідуально визначене майно комунальної власності територіальних громад сіл району у вигляді твердого покриття, що є об’єктом комунальної власності та використовується для паркування автотранспорту визначається у розмірі 15 % від експертної оцінки.                                                           Для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність (надання послуг) безпосередньо на орендованих площах (крім офісів), орендна плата коригується на коефіцієнт 0,7.

 

21. Виготовлення оцінки майна, а також технічного паспорту проводиться за рахунок Кіровоградської районної ради в разі наявності кошторисних призначень. В усіх інших випадках – за рахунок особи, яка має намір отримати майно в оренду.

 

22.  На період проведення за кошти орендаря, при згоді орендодавця, капітального ремонту, реконструкції або реставрації орендованого майна, що унеможливлює використання даного майна за його цільовим призначенням, розмір орендної плати коригується на коефіцієнт 0,1 при умові, що фінансові витрати орендаря на здійснення ремонтно-будівельних робіт, не компенсуються йому за рахунок орендної плати.

 

23. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду. При здійсненні експертної оцінки вартості майна орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786. Розмір орендної плати за нерухоме майно спільної власності району у цьому випадку не може бути нижчим за розмір орендної плати, розрахований згідно з пунктами 8-11 цієї Методики на підставі базових орендних ставок, зональних коефіцієнтів, що враховують характеристику приміщень.

24. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати її проведення, якщо менший термін не передбачено в звіті.

25.  Звіт про незалежну оцінку підлягає рецензуванню,  і за  наявності  позитивного загального висновку рецензента про відповідність такого звіту вимогам нормативно-правових актів з питань проведення оцінки, висновок про вартість майна затверджується рішенням сесії Кіровоградської районної ради.

26.   Розмір орендної плати за оренду нерухомого майна для розміщення: – Кіровоградської районної державної адміністрації та її структурних

підрозділів (органів/управлінь) становить 1 грн. за1 кв. мзагальної площі орендованих приміщень у рік;

– бюджетних організацій (крім вищезазначених у даному пункті Методики), соціальних аптек та соціальних магазинів – 1 грн. за1 кв. мзагальної площі орендованих приміщень у місяць;

– управління Державної казначейської служби України у Кіровоградському районі Кіровоградської області – 1 грн. у рік незалежно від орендованої площі;

– районного відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області – безоплатно;

– комунального підприємства «Довіра» Кіровоградської районної ради –        1 грн. у рік не залежно від орендованої площі;

– «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області» – 1 грн. у рік незалежно від орендованої площі;

– комунального некомерційного підприємства Кіровоградської районної ради «Центр первинної медико – санітарної допомоги Кіровоградського району» – 1 грн. у рік незалежно від орендованої площі;

–  Кіровоградської центральної районної лікарні та її структурних підрозділів – 1 грн. у рік не залежно від орендованої площі;

–  комунальних підприємств спільної власності району – 2 грн. за1 кв. м. загальної площі орендованих приміщень у місяць;

–  державних навчальних закладів – 1 грн. у рік незалежно від орендованої площі;

–  військових комісаріатів – 1 грн. у рік незалежно від орендованої площі;

–  благодійних організацій – 1 грн. у рік незалежно від орендованої площі;

–  Товариствам Червоного Хреста Ураїни та його місцевим організаціям 1 грн. у рік незалежно від орендованої площі;

–  Кіровоградської  районної організації ветеранів – безоплатно;

– профспілкових районних організацій – – 2 грн. за1 кв. м. загальної площі орендованих приміщень у місяць;

Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди, відповідальною особою орендодавця.

Розмір плати за оренду нерухомого майна, який становить одну гривню в рік, орендна плата на індекс інфляції не коригується.

 

27. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

 

28.Терміни внесення орендної плати визначаються  у договорі.

У випадку несвоєчасного внесення орендної плати орендар повинен виплачувати за кожний день прострочення пеню згідно з діючим законодавством.

 

29. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

 

30. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від одержання його письмової заяви.

 

31.  Орендна плата спрямовується:

– за майно, орендодавцем якого виступає районна рада – 100 % до надходжень спеціального фонду місцевого бюджету;

– за окреме індивідуально визначене майно та нерухоме майно, орендодавцем якого є балансоутримувач, комунальне підприємство у разі наявності дозволу районної ради на те, що ці суб’єкти виступають орендодавцями майна – 100 % балансоутримувачу, комунальному підприємству.

Орендна плата, що надходить до балансоутримувачів, використовується на утримання майна у належному стані, розвиток виробництва, оновлення основних засобів, поповнення власних обігових коштів та інші цілі, передбачені чинним законодавством, згідно з фінансовими планами та кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

32.Контроль за надходженням та використанням орендної плати здійснює Кіровоградська районна рада.

 

33. У разі надання районною радою пільг по сплаті орендної плати, розмір орендної плати встановлюється в порядку, визначеному цією Методикою, з урахуванням розміру пільги.

    Заступник голови  районної  ради                          Н. ВІТЮК             Додаток 1 До Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна,що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл Кіровоградського району

 

 

Орендні ставки
за використання цілісних майнових комплексів, що є спільною власністю територіальних громад сіл Кіровоградського району

 

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств

Орендна ставка, відсотків

Тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

З виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно – видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та атомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

Електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та  устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства,    целюлозно–паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

Сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро – горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів – заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

Інші об’єкти

10

        Додаток 2 До Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться  у спільній власності територіальних громад сіл Кіровоградського району

Орендні ставки

за використання нерухомого майна

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3. Розміщення:

40

      фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

 

      ресторанів з нічним режимом роботи

 

      торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

     операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

 

4. Розміщення:

30

      виробників реклами

 

      салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

      торговельних об’єктів з продажу автомобілів

 

      зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

20

      клірингових установ

 

      майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

      майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

      ресторанів

 

      приватних закладів охорони здоров’я

 

      суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

      розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

      суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

      редакцій засобів масової інформації:

 

      – рекламного та еротичного характеру

 

      – тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

      – тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

      – тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

9. Розміщення:

18

      крамниць-складів, магазинів-складів

 

      турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

      торговельних об’єктів з продажу:

 

      – непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

      – промислових товарів, що були у використанні

 

      – автотоварів

 

      – відео- та аудіопродукції

 

        офісних приміщень

 

         антен

 

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

15

      суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей

 

      бірж, що мають статус неприбуткових організацій

 

      кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

      ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

      суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

      складів

 

     суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

12. Розміщення:

13

      закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

      суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13. Розміщення:

12

      суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

 

      стоянок для автомобілів

 

14. Розміщення:

10

      комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

 

      ветеринарних аптек

 

      рибних господарств

 

      приватних навчальних закладів

 

      шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

      торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

      суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

       видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

      редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 14 Методики та пункті 8 цього додатка

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

8

      кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

     аптек, що реалізують готові ліки

 

     торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

18. Розміщення:

7

      торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів

 

      ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

6

      їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

      фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств- товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

      об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку

 

      суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

      торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

 

21. Розміщення:

5

      державних та комунальних закладів охорони здоров’я,  що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

 

      оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

      санаторно-курортних закладів для дітей

 

      державних навчальних закладів,  що часткоо фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

 

      торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

      відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

      суб’єктів господарюваняя, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

22. Розміщення:

4

      їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах

 

      громадських вбиралень

 

      камер схову

 

      видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

23. Розміщення:

3

      аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

 

      суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

      майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

 

       органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

 

      науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

24. Розміщення:

2

      аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

      організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

 

      бібліотек, архівів, музеїв

 

      дитячих молочних кухонь

 

      торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

25. Розміщення:

1

      закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

      державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

      Закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально – психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей ситріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально – психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ – інфікованих дітей та молоді

 

26. Розміщення транспортних підприємств з:

 

      перевезення пасажирів

15

      перевезення вантажів

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

      не більш як 50 кв. метрів

3

      понад 50 кв. метрів

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

      не більш як 100 кв. метрів

1

      понад 100 кв. метрів

7

281. Розміщення субєктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту

5

28. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку

10

283. Розмішення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)

6

29. Інше використання нерухомого майна

15

      Примітки.     Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), – застосовуються з коефіцієнтом 0,7;    
         

  Заступник голови  районної ради                       Н. ВІТЮК