№342: Про делегування повноважень відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської районної державної адміністрації

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «16» березня 2018 року, № 342

м. Кропивницький

 

Про делегування повноважень
відділу освіти, молоді та спорту
Кіровоградської районної
державної адміністрації

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 43, пункту 13 частини першої статті 44  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 25, 62, 66 Закону України «Про освіту», статті 35, частини третьої статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 17, частини другої статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», частини шостої статті 10 Закону України «Про позашкільну освіту», 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити відділ освіти, молоді та спорту Кіровоградської районної державної адміністрації на виконання окремих повноважень районної ради в галузі освіти, а саме:

 • здійснювати реалізацію державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території;
 • створювати умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти, одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти, вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;
 • планувати та забезпечувати розвиток мережі закладів дошкільної, початкової, базової середньої, позашкільної освіти; подавати районній раді пропозиції щодо заснування закладів освіти, їх реорганізації чи ліквідації;
 • забезпечувати доступність дошкільної, початкової та базової середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вживати заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті;
 • затверджувати установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;
 • здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;
 • здійснювати добір, призначення на посади та звільнення з посади керівника у комунальному закладі дошкільної освіти;
 • укладати строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу загальної середньої освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;
 • розривати строковий (безстроковий) трудовий договір (контракт)  з керівником закладу загальної середньої освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;
 • вживати заходи щодо трудових відносин з керівником закладу освіти в частині надання навчальних відпусток, щорічних планових відпусток, відпусток по догляду за дитиною до досягнення нею три(шести)річного віку, відпусток без збереження заробітної плати, відряджень, притягнень до дисциплінарної відповідальності керівників закладів освіти та ведення документації з цих питань відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечувати утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
 • забезпечувати створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечувати здобувачам освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
 • забезпечувати підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку;
 • закріплювати за закладами початкової та базової середньої освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);
 • вести спільно з сільськими радами облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
 • затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
 • оприлюднювати на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;
 • забезпечувати рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності;
 • здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • організовувати в установленому порядку нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників закладу освіти;
 • забезпечувати педагогічних працівників підручниками, посібниками, методичною літературою;
 • сприяти проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти; організовувати підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладах дошкільної освіти і контролювати хід їх здійснення;
 • забезпечувати соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу;
 • здійснювати інші повноваження у сфері освіти, передбачені чинним законодавством. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення. 

 

 

Заступник голови районної ради
Н. ВІТЮК