№282: Про затвердження районної Програми приватизації об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району на 2018-2019 роки

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «6» грудня 2017 року, № 282

м. Кропивницький

 

Про затвердження районної Програми
приватизації об’єктів, що належать до
спільної власності територіальних громад
сіл Кіровоградського району на 2018-2019 роки 

Відповідно до п. п. 16, 20 ч.1 ст.43 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні», Закону України  «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну  Програму приватизації об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району на 2018-2019 роки (додається).

2. Виконавчому апарату районної ради забезпечити організацію виконання районної  Програми приватизації об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району на 2018-2019 роки.

3. Визнати такою, що втратила чинність у зв’язку із закінченням терміну дії та зняти з контролю районну Програму приватизації об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району на 2016-2017 роки, затверджену рішенням третьої сесії Кіровоградської районної ради сьомого скликання від 14 січня 2016 року №39. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики та зв’язку. 

 

 

Заступник голови районної ради
Н. ВІТЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Кіровоградської
районної ради
від «   »__________ 2017 року
№ _____

 

РАЙОННА ПРОГРАМА
приватизації об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району на 2018-2019 роки

 І.  ВСТУП

Реформування відносин власності шляхом приватизації – одна з найважливіших складових економічної реформи, яка здійснюється в Україні, її фундамент, від якості якого залежить результат економічних перетворень. На сучасному етапі реформування відносин власності пріоритетним визначено здійснення приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл району з урахуванням індивідуальних особливостей об’єкта та виключно за  грошові кошти, тобто проведення індивідуальної приватизації, яка полягає у вивченні попиту на конкретний об’єкт приватизації, врахуванні  кон’юнктури ринку, на основі цього – визначення способу продажу, який максимально враховує особливості об’єкта, що підлягає приватизації.

Районна програма приватизації об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району, (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання власності.

Програма приватизації визначає основні цілі, завдання приватизації та порядок її проведення, завдання, способи приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл району та відповідні організаційні заходи щодо виконання цієї Програми.

Основною метою Програми є :

 • реалізація права Кіровоградської районної ради від імені та в інтересах територіальних громад сіл району розпоряджатися об’єктами  їх спільної власності;
 • відкритість та прозорість всіх процедур приватизації;
 • залучення додаткових коштів для розвитку району;
 • пошук ефективного власника об’єктів, що приватизуються. 

Основними завданнями приватизації є :

 • здійснення приватизації виключно за грошові кошти з урахуванням індивідуальних особливостей об’єкта;
 • приватизація об’єктів, подальше перебування яких в спільній власності територіальних громад сіл району є економічно недоцільним у зв’язку з їх незадовільним технічним станом;
 • підвищення зацікавленості інвесторів до об’єктів приватизації;
 • забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації.

ІІ. Реалізація Програми приватизації

Суб’єктами приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району є:

 • продавець – Кіровоградська районна рада;
 • покупці (їх представники);
 • посередники 

Продавцем об’єктів приватизації є Кіровоградська районна рада. Реалізацію заходів, передбачених чинним законодавством та  цією Програмою, здійснює відділ бухгалтерського обліку та з питань власності, на який покладаються функції органу приватизації, який діє в межах повноважень, визначених Кіровоградською районною радою, є їй підзвітним і підконтрольним  та керується в своїй діяльності Законами України з питань приватизації, нормативно-правовими актами з цих питань, цією Програмою, рішеннями Кіровоградської районної ради. Відділ бухгалтерського обліку та з питань власності зобов’язаний виконувати всі обов’язки, завдання та функції, які відповідно до  чинного законодавства належать до компетенції органу приватизації.

Покупцями об’єктів приватизації можуть бути : громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні особи, зареєстровані на території України, юридичні особи інших держав.

Об’єктами приватизації є майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району згідно з переліком, що додається (додаток 1).

Не підлягають приватизації об’єкти спільної власності територіальних громад сіл   району, приватизація яких заборонена відповідно до чинного законодавства та рішень Кіровоградської районної ради. Перелік   об’єктів спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району,  що не підлягають приватизації, затверджується рішенням районної ради за ініціативою постійних комісій ради, депутатів, органу приватизації.

Способи приватизації визначаються Кіровоградською районною радою виходячи з вимог, встановлених  чинним законодавством, а також враховуючи виробничо-технічний стан об’єкта,  попит потенційних покупців та інші чинники. Приватизація об’єктів здійснюється одним із таких способів :

 • продаж на аукціоні;
 • продаж за конкурсом.

Умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району:

 • покупець  відшкодовує витрати, здійснені районною радою під час підготовки об’єкта до продажу (зокрема, послуги суб’єктів оціночної діяльності, публікація в друкованих засобах масової інформації, виготовлення технічної документації, витрати на нотаріальне посвідчення та інші витрати), що відображаються в договорах купівлі-продажу об’єктів приватизації;
 • зміна умов приватизації об’єкта, визначених у договорах купівлі-продажу, здійснюється районною радою з обов’язковим  нотаріальним посвідченням;
 • інші умови приватизації визначаються районною радою в кожному конкретному випадку шляхом прийняття окремого рішення.

Підготовка об’єктів приватизації.

Відділ бухгалтерського обліку та з питань власності розробляє та подає на затвердження районної ради проект рішення щодо приватизації об’єктів, та проводить комплекс робіт по передприватизаційній підготовці об’єктів.

З моменту прийняття  рішення районної ради про приватизацію конкретного об’єкта, орган приватизації здійснює його підготовку до приватизації, а саме :

 • за допомогою експертної оцінки майна пропонує початкову ціну продажу об’єкта  на аукціоні або за конкурсом;
 • публікує інформацію про об’єкти приватизації у пресі;
 • проводить інвентаризацію на відповідному  об’єкті .

Право власності і порядок розрахунків за придбаний об’єкт.

Право власності на придбаний об’єкт переходить до покупця з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та сплати повної вартості придбаного об’єкта. Договір є підставою для внесення коштів на обумовлений рахунок як оплату за придбаний об’єкт приватизації.

Договір купівлі – продажу підлягає реєстрації  в установленому законом порядку.

У триденний термін після нотаріального посвідчення договору купівлі – продажу орган приватизації і новий власник підписують акт прийому –  передачі приватизованого об’єкта.

Районна рада здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі – продажу, а у разі його невиконання  застосовує санкції, передбачені чинним законодавством, та може у встановленому порядку порушити питання про розірвання договору.

Фінансові результати виконання Програми.

Кошти, одержані від продажу майна спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району, інші надходження, безпосередньо пов’язані  з процесом приватизації майна, у повному обсязі зараховуються до районного бюджету.

Інформаційне забезпечення процесу приватизації.

З метою здійснення процесу приватизації та надходження коштів до районного бюджету виконавчий апарат районної ради реалізує комплекс заходів, спрямованих на забезпечення прозорості приватизації шляхом оприлюднення в друкованих виданнях і в мережі Інтернет інформації про оголошення конкурсів (торгів, аукціонів), умови продажу об’єктів приватизації та інших відомостей  з метою інформування потенційних покупців та інвесторів щодо приватизації об’єктів.

Відділ бухгалтерського обліку та з питань власності сприяє формуванню попиту на об’єкт приватизації  шляхом підвищення рівня поінформованості потенційних покупців шляхом оприлюднення в засобах масової інформації відповідних матеріалів щодо процесів приватизації у Кіровоградському районі.

Контроль за виконанням Програми.

Контроль за виконанням Програми  здійснює районна рада, її постійні комісії. Персональна відповідальність за виконання завдань Програми покладається на голову районної ради, який щорічно звітує перед районною радою про хід виконання Програми. З метою забезпечення контролю за ходом приватизації, додержанням законодавства про приватизацію та аналізу її наслідків районна рада створює контрольну комісію з приватизації, затверджує її склад та положення про неї. 

 

Додаток 1
до  районної програми приватизації
об’єктів, що належать до спільної
власності територіальних громад
сіл Кіровоградського району
на 2018 – 2019 роки

 

Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району, що підлягають приватизації у 2018-2019 роках

№ п/п

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Балансо –

утримувач

Ринкова

вартість, грн.

Термін приватизації

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Комплекс будівель

 

 

Ціла адміністративна будівля

 

 

 

Комплекс будівель

 

 

м. Кропивницький

вул. Степняка- Кравчинського, 28

 

 

м. Кропивницький

вул. Паршутіна, 13-А

 

 

 

м. Кропивницький

вул. Кільцева, 34-А

Кіровоградська районна рада

 

Кіровоградська районна рада

 

Кіровоградська районна рада

776965

 

 

 

 

284220

 

 

 

 

1072222

 

 

2018-2019 роки

 

 

 

2018-2019 роки

 

 

 

2018-2019 роки

 

 ПАСПОРТ
районної програми приватизації  об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району, на 2018-2019 роки 

1.

Програма затверджена :

Рішенням Кіровоградської районної ради

від _____________ 2017 року

№ _____

 

2.

Ініціатор розроблення Програми

 

Кіровоградська районна рада

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

 

4.

Розробник Програми

 

Виконавчий апарат районної ради

5.

Співрозробники Програми

 

 

6.

Відповідальний виконавець Програми

 

Виконавчий апарат районної ради

7.

Учасники Програми

 

 

Кіровоградська районна рада, фізичні і юридичні особи

8.

Термін реалізації Програми

2018-2019 роки

 

9.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

150 тис. грн.

Кошти місцевого бюджету та інші джерела, не заборонені чинним законодавством