№37: Про затвердження Програми сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації на 2016-2017 роки

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «14» січня 2016 року, № 37

м. Кіровоград

 

Про затвердження Програми сприяння
функціонуванню Центру надання
адміністративних послуг
Кіровоградської районної державної
адміністрації на 2016-2017 роки

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  адміністративні   послуги»,  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу  (дерегуляція)»,   постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження  Примірного  положення   про   центр   надання  адміністративних   послуг»,    від 01 серпня 2013 року  №588  «Про затвердження   Примірного  регламенту  центру  надання адміністративних  послуг», розпорядження  Кабінету   Міністрів   України   від  16 травня 2014 року  №523-р  «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та з метою створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, постійного поліпшення якості їх обслуговування, забезпечення відкритості та прозорості процедур надання адміністративних послуг

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму  сприяння  функціонуванню  Центру  надання  адміністративних  послуг  Кіровоградської  районної   державної адміністрації на  2016-2017 роки (далі-Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню Кіровоградської районної державної адміністрації передбачити кошти на фінансування Центру надання адміністративних послуг в межах бюджету.

3. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем Програми визначити Кіровоградську районну державну адміністрацію.

4. Сектору адміністративних послуг відділу регіонального розвитку, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації звітувати щокварталу на сесії  Кіровоградської районної ради про стан виконання Програми сприяння  функціонуванню  Центру надання адміністративних  послуг  Кіровоградської  районної   державної адміністрації на  2016-2017 роки.

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики.

 

 

Голова районної ради
С. КАДИГРОБ

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням  Кіровоградської
районної ради  
«___»________2016 №_____

 

ПРОГРАМА
 сприяння функціонування Центру надання адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації на 2016-2017 роки 

Загальні положення 

Програма сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації  на 2016-2017 роки (далі – Центр) розроблена на виконання законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» ,«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 01 серпня 2013 року № 588  «Про затвердження Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2014 року №523-р «Про Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Розробником Програми є сектор адміністративних послуг відділу регіонального розвитку, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та адміністративних послуг Кіровоградської райдержадміністрації. Метою Програми є створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення; постійне поліпшення якості їх обслуговування; забезпечення відкритості та прозорості процедур надання адміністративних послуг, надання інформаційно-консультаційних послуг шляхом сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації.

         1. Сучасний стан справ і проблеми, пов’язані з наданням адміністративних послуг 

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до діяльності органів влади. Складовою частиною цього напряму є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг.

Існуюча організація надання адміністративних послуг характеризується багатьма недоліками і проблемами об’єктивного і суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг:

 • адміністративні органи розміщені в різних приміщеннях;
 • наявність черг у адміністративних органах;
 • відсутність альтернативних способів звернення до суб’єктів надання адміністративних послуг;
 • відсутність єдиної системи взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг;
 • наявність різноманітних баз даних органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
 • відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг;
 • ставлення посадових осіб до одержувача адміністративних послуг як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту особи, а на формальне дотримання правил;
 • неналежне виконання посадовими особами вимог законодавства (порушення строків надання окремих видів адміністративних послуг).

Подолання вище вказаних проблем сприятиме створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення до Центру надання адміністративних послуг Кіровоградської райдержадміністрації.

2. Завдання Програми 

2.1. Побудова ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання та  забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг Кіровоградської райдержадміністрації.

2.2. Підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом проведення постійного моніторингу ефективності та результативності надання адміністративних послуг.

3. Основні функції Центру надання  адміністративних послуг 

3.1. Забезпечення виконання законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)».

3.2. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

3.3. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг.

3.4. Реєстрація та подання документів (їхніх копій) на опрацювання відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

3.5. Видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.6. Здійснення  контролю  за  дотриманням  строків  надання адміністративних послуг.

3.7. Напрацювання і застосування методів та засобів для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб’єктами звернень та адміністративними і дозвільними органами.

4. Очікувані результати 

4.1. Для суб’єктів звернень:

 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;
 • мінімізація кількості відвідувань Центру надання адміністративних послуг Кіровоградської райдержадміністрації для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
 • створення  зручного для споживачів адміністративних послуг режиму роботи Центру надання адміністративних послуг Кіровоградської райдержадміністрації.

4.2 Для суб’єктів надання адміністративних послуг:

 • підвищення  ефективності  роботи  працівників суб’єктів надання адміністративних послуг через зменшення часу на консультування суб’єктів звернень;
 • зменшення часу та зусиль для оформлення вхідних/вихідних документів;
 • створення єдиного інформаційного простору збору, накопичення, аналізу всіх видів інформації;
 • підвищення  ефективності  роботи працівників шляхом зменшення кількості однотипних рутинних операцій та зосередження уваги на підвищенні якості обслуговування суб’єктів звернень.

5. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься з місцевого, районного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Розпорядником коштів на фінансування заходів Програми визначити Кіровоградську районну державну адміністрацію.

6. Координація та контроль  за ходом виконання Програми

Координацію та взаємне інформування учасників Програми здійснює  сектор надання адміністративних послуг відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та адміністративних послуг Кіровоградської райдержадміністрації.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснюється відповідно до діючого законодавства.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Кіровоградської районної ради «Про затвердження Програми сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації на 2016-2017 роки» 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.

Закон України «Про місцеве самоврядування»

 2. Мета і шляхи її досягнення.

Створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади та функціонування Центру надання адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації

 3. Правові аспекти.

Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного   положення   про центр надання адміністративних послуг»,   від 01 серпня 2013 року № 588  «Про затвердження Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2014 року №523-р «Про Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

 4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація проекту  потребує фінансового забезпечення

 5. Позиція зареєстрованих органів

Даний проект стосується структурних підрозділів районної державної

адміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України

 6. Регіональний аспект

Сприяння функціонуванню  Центру надання адміністративних послуг

 7. Громадське обговорення

Даний проект розміщено на сайті районної державної адміністрації ____________2016  року

 8. Прогноз результатів

Створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернень

 

 

 

Заступник начальника

 

 

 

 

відділу регіонального розвитку,

 

 

 

 

архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та адміністративних послуг Кіровоградської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

________________

 

 

 

 

 

Є.С.Сухопарова

__________________ 2015 року

 

 

(підпис)               

 

(ПІБ)

 

Додатки 1, 2, 3