№69: Про Програму проведення щорічного районного конкурсу серед сільських рад

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «19» травня 2011 року, № 69

м. Кіровоград

 

Про Програму проведення щорічного
районного конкурсу серед сільських рад

Відповідно до  ч.2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні” від  30 серпня 2001 року № 749 та з метою вивчення, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи сільських рад, їх виконавчих комітетів, поліпшення діяльності сільських рад, підвищення ролі місцевого самоврядування в суспільстві, зміцненні самодостатності територіальних громад.

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА :

1.  Затвердити   Програму проведення районних конкурсів серед сільських рад району   (далі – Програма, додаток 1).

2.  Затвердити положення про районний конкурс «Сільська рада року» (додаток 2).

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань  бюджету, фінансів  та інвестиційної політики.

 

 

Голова районної ради
О.Євміна

 

Додаток 1
до рішення районної ради
від  19.05.2011 р. № 69

Програма
Проведення районних конкурсів серед сільських  рад

І. Вступ, загальні положення програми.

Програма передбачає вивчення, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи низової ланки органів місцевого самоврядування, їх виконавчих комітетів, поліпшення діяльності сільських рад у розвитку самоврядності, зміцнені  самодостатності  територіальних громад. Програма спрямована на стимулювання розвитку самоврядування в Кіровоградському районі як важливої складової становлення громадянського суспільства. В рамках програми щорічно проводиться конкурс «Сільська рада року».

ІІ. Характеристика стану розвитку галузі.

У Кіровоградському районі налічується 1 районна рада, 30 сільських рад, які відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представляють інтереси територіальних громад 74 сіл та 1 селища, здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Кількість депутатських мандатів у місцевих радах району складає 442.

Досвід діяльності органів місцевого самоврядування показав, що в даній галузі існують актуальні проблеми, пов’язані з ефективним управлінням майном, фінансовим забезпеченням, наданням органами місцевого самоврядування якісних адміністративних та громадських послуг населенню, наповненням та зміцненням місцевої дохідної бази, ін.

Перелічені проблеми свідчать про необхідність проведення заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності сільських рад шляхом змагання у здоровій конкуренції між органами місцевого самоврядування, що дасть змогу покращити соціально-економічний та культурний розвиток території.

Кількість населення району коливається у межах 37,4-37,7 тис. чол.

ІІІ. Обґрунтування необхідності Програми та стан нормативно-правової бази.

Програма розроблена на підставі пункту 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 15 пункту 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про статус депутатів місцевих рад», Указу Президента України, Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні” від 30.08.2002. № 749  та з метою вивчення, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи сільських рад, їх виконавчих комітетів, поліпшення діяльності сільських рад, підвищення ролі місцевого самоврядування в суспільстві, зміцненні самодостатності територіальних громад.

IV. Мета і завдання Програми

Метою конкурсу є створення моральних та матеріальних стимулів для підвищення ефективності діяльності сільських  рад, розвитку елементів здорової конкуренції та змагання у роботі органів місцевого самоврядування, спрямованих на покращення соціально-економічного і культурного розвитку сіл, територій, покращення добробуту мешканців територіальних громад, збереження та примноження історичної та культурної спадщини  Кіровоградщини та Кіровоградського району зокрема.

Завдання  програми полягає у  необхідності вивчення  та узагальнення передового досвіду роботи сільських голів, сільських рад з метою розповсюдження його для   широкого   практичного    використання   посадовими   особами   місцевого самоврядування   району,   поліпшення   діяльності   сільських   рад   у   розвитку самоврядності, зміцненні самодостатності територіальних громад.

Програма передбачає забезпечення прозорості та гласності в роботі сільських рад району,  вивчення, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи сільських рад, аналізу досягнутих успіхів та недоліків, виявлення резервів у роботі сільських рад, покращення екологічної ситуації, поліпшення санітарного стану та благоустрою їх територій.

VОчікувані результати, ефективність Програми

Прийняття даної Програми дасть змогу при підведенні підсумків конкурсу «Сільська рада року»  в здоровій конкуренції, на засадах прозорості та гласності вивчити та узагальнити роботу сільських рад та ефективність діяльності сільських голів з метою розповсюдження передового досвіду для широкого практичного використання посадовими особами місцевого самоврядування району;

інформувати населення району про результати конкурсу через газету Кіровоградської районної ради та районної державної адміністрації «Зоря»;

проводити відповідні тематичні громадські слухання;

дасть новий та якісний поштовх до розвитку місцевого самоврядування у районі.

VI. Прогноз соціально-економічних наслідків Програми

Проведення конкурсу на основі конкуренції та змагання у роботі органів місцевого самоврядування створює моральні та матеріальні стимули для підвищення ефективності діяльності сільських  рад, їх роботі,   спрямованої на соціально-економічний і культурний розвиток сіл, покращення добробуту мешканців територіальних громад. Заохоченням в роботі сільських рад району є участь у конкурсі на кращу сільську раду.

В результаті проведення такого конкурсу передбачається покращення соціально-побутового  обслуговування населення, поліпшення санітарного стану сіл району та благоустрою їх територій, створення сприятливих умов для культурного, оздоровчо-фізичного, освітнього та духовного розвитку населення території.

VII. Шляхи реалізації Програми

Програма включає в себе 3 етапи.

1-    вивчення діяльності сільських рад (у тому числі виконання програми «Центральний регіон – 2015»;

2 – проведення конкурсу «Сільська рада року» (відповідно до Положення (додаток 1));

3 – вивчення передового досвіду переможців конкурсу.

Інформування проходження всіх етапів Програми відбувається через газету Кіровоградської районної ради та районної державної адміністрації «Зоря» .

VIІIФінансування та ресурсне забезпечення Програми

Програма фінансується з видатків місцевого бюджету, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, згідно з підпунктом 15, пункту 1 статті 91 Бюджетного кодексу України.

Механізм управління та реалізації Програми, контролю за її виконанням.

Працівники районної державної адміністрації та виконавчого апарату районної ради вивчають діяльність сільської ради, враховуючи показники, зазначені у ч.3 Положення про районний конкурс «Сільська рада року», подають свої висновки  постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики. Комісія вивчає актуальність питань, які вирішено сільською радою, та шляхи, якими сільська рада вирішила дане питання.

Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань  бюджету, фінансів  та інвестиційної політики.

ПАСПОРТ
(загальна характеристика)

Програми проведення районних конкурсів серед сільських рад на 2011-2015 роки

1

Програма затверджена :

рішенням районної ради               від 19 травня 2011 року № 69

 

2

Ініціатор розроблення програми

Кіровоградська районна рада

3

Розробник програми

Виконавчий апарат районної ради

4

Співрозробники програми

Кіровоградська районна державна адміністрація

5

Відповідальний виконавець програми

Кіровоградська районна рада

6

Учасники програми

Сільські ради   району

7

Термін реалізації програми

До 2015 року

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі :

– кошти районного бюджету

– кошти небюджетних джерел

 

 

 

 

 

9

Основні джерела фінансування програми

Районний бюджет, інші джерела, що не заборонені  чинним законодавством

 

Додаток  2
до рішення районної ради
від  19.05.2011 р. № 69

Положення про районний конкурс „Сільська рада року “

1.  Загальні положення

1.1 Районний конкурс «Сільська рада року» проводиться з метою стимулювання   підвищення компетентності та ефективності діяльності сільських рад району, виявлення і розповсюдження позитивного досвіду роботи сільських рад району, підвищення ролі місцевого самоврядування в суспільстві.

1.2 Конкурс проводиться щорічно до 01 грудня поточного року.

2.  Організаційне забезпечення проведення конкурсу

Проведення конкурсу здійснюється районною конкурсною комісією, яка розробляє і затверджує критерії щорічного оцінювання сільських рад на своєму засіданні. Склад комісії затверджується щорічно спільним розпорядженням голів районної ради та районної державної адміністрації.

Співголови конкурсної комісії – заступник голови районної ради та заступник голови районної державної адміністрації.

До складу конкурсної комісії можуть входити представники виконавчого апарату районної ради і райдержадміністрації, депутати районної ради.

3. Умови   конкурсу

У конкурсі беруть участь  всі сільські ради району .

Звання «Сільська рада року» визначається за  п’ятибальною системою.  Основними показниками, за якими визначається краща сільська рада року та присвоюється звання «Сільська рада року», є:

№ п/п

Показники

1

Виконання доходної частини сільського бюджету, пошук та реалізація джерел його наповнення

2

Організація благоустрою населеного пункту

3

Забезпечення жителів територіальної громади засобами зв’язку  (сприяння телефонізації села)

4

Зміцнення матеріально-технічної бази та фінансове забезпечення  закладів соціальної сфери; будівництва та капітальний ремонт приміщень, об’єктів соціального призначення

5

Оперативне вирішення питань регулювання земельних відносин, ефективне використання земель

6

Вирішення питань соціального захисту ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених громадян

7

Забезпечення громадського порядку на території села, активна робота громадських формувань; забезпечення належних умов праці дільничними  інспекторами міліції

8

Кількість правопорушень, здійснених жителями відповідної ради

9

Будівництво доріг з твердим покриттям ( у кілометрах)

10

Прокладання водогону ( у кілометрах)

11

Прокладання газопроводу високого і низького тиску ( у кілометрах)

12

Створення нових робочих місць

13

Газифікація будинків природним газом ( в одиницях)

14

Проведення комплексу заходів з охорони довкілля

15

Організація виконання прийнятих рішень, ведення діловодства

16

Введення в експлуатацію житла

17

Організація дозвілля молоді, проведення культурно – просвітницьких заходів

18

Розвиток фізичної культури та спорту на селі ( проведення  заходів у конкретній  місцевій раді та участь в районних)

19

Залучення інвестицій

20

Організаційна робота

21

Стан діловодства в сільській раді

22

Зовнішній вигляд приміщення сільської ради та території навколо

23

Заключення угод про соціальне партнерство

24

Робоче місце сільського голови (естетичний вигляд, врахування вимог до наукової організації праці)

25

Стан виконання бюджету сільської ради

26

Участь у конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування на обласному та всеукраїнському рівнях

27

Виконавча дисципліна голови та виконавчого комітету сільської ради

 

Переможці конкурсу визначаються за більшою сумою балів.

4. Підведення підсумків.

4.1. Підсумки районного конкурсу «Сільська рада року»  щорічно до 01  грудня поточного року.

Районна конкурсна комісія узагальнює письмову  інформацію та фотоматеріали, проводить огляд сільських рад та визначає переможців   змагання.

Переможець конкурсу здобуває звання «Сільська рада року» та грошові винагороди.

5. Відзначення переможців конкурсу.

5.1. Нагородження переможців конкурсу проводиться в урочистій обстановці  в день святкування Дня місцевого самоврядування.

5.2 Переможцям конкурсу вручається відповідний диплом.

5.3 Сільські ради, які зайняли  перші місця у  наступних категоріях :

– сільська рада  з кількістю населення від 1000 чол. і більше

– сільська рада  з кількістю населення від 500 чол.  до 1000 чол.

– сільська рада  з кількістю населення  до 500 чол.,

нагороджуються грошовими винагородами в розмірі відповідно до рішення конкурсної комісії.

5.4 Грошові винагороди, що вручаються сільським радам, використовуються на  матеріально – технічне забезпечення діяльності сільських рад.

5.5 Керівники органів місцевого самоврядування, які посіли призові місця, нагороджуються грошовими винагородами в розмірі  середньомісячної заробітної плати.

6. Інформаційне забезпечення конкурсу.

Про організацію та результати проведення конкурсу конкурсна комісія  інформує населення через  газету Кіровоградської районної ради та районної державної адміністрації «Зоря» та інші засоби масової інформації.