№23: Про затвердження Положення про постійні комісії районної ради

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «17» грудня 2015 року, № 23

м. Кіровоград

 

Про затвердження Положення
про постійні комісії районної ради

Відповідно до частини 13 статті 46, статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про постійні комісії Кіровоградської районної ради, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Кіровоградської районної ради від 03.12.2010 року № 12.

 

 

Голова районної ради
С. Кадигроб

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення другої сесії
Кіровоградської районної ради
сьомого скликання
від «17» грудня 2015 року №  __

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії  Кіровоградської районної ради

Розділ 1. Загальні положення

1. Положення про постійні комісії Кіровоградської районної ради (далі по тексту – «Положення») розроблено та затверджено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад».

2. В Положенні визначено перелік, функціональна спрямованість, порядок створення та організації роботи постійних комісій, їх права та обов’язки.

3. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

4. Повноваження постійних комісій районної ради, порядок їх утворення, обрання, ліквідації та зміни їх кількісного та персонального складу визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом районної ради та цим Положенням.

5. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються районною радою з урахуванням важливості завдань соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградського району.

6. Постійні комісії є відповідальними перед районною радою і їй підзвітними.

7. Постійні комісії будують свою роботу на основі принципів законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

Розділ 2. Порядок утворення і обрання постійних комісій районної ради

2.1. Постійні комісії районної ради утворюються на першій сесії новообраної ради з числа депутатів на строк  повноважень ради.

2.2. Рішення ради про утворення постійних комісій приймається в порядку, встановленому Регламентом Кіровоградської районної ради.

2.3. Протягом строку повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії і вносити зміни до складу утворених.

2.4. Пропозиції щодо чисельного і персонального складу постійних комісій можуть вноситися на розгляд ради головою районної ради та депутатами з урахуванням думки кожного депутата щодо роботи у тій чи іншій комісії.

2.5. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісій . Всі інші питання структури комісій   вирішуються відповідною комісією.

2.6. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.

2.7. Депутат може бути членом тільки однієї постійної комісії .

2.8. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

2.9. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої його обрано.

2.10. Постійна комісія обирає на своєму засіданні заступника голови та секретаря комісії. Рішення комісії про обрання цих осіб повідомляється раді на черговому пленарному засіданні у вигляді інформації.

2.11. У постійній комісії районної ради може бути не менше трьох депутатів. Якщо в комісії залишається менше трьох депутатів, районна рада приймає рішення про припинення діяльності цієї комісії, а її повноваження   перерозподіляються між іншими комісіями.

2.12.  У разі, коли постійні комісії створюються під час діяльності утворених комісій, питання їх утворення та обрання їх складу попередньо обговорюється на засіданнях існуючих комісій.

2.13. Про утворення постійних комісій та обрання їх складу рада приймає рішення.        

Розділ 3. Функції та повноваження постійних комісій

3.1. До загальних функцій та повноважень постійних комісій районної ради належать:

вивчення, попередній розгляд і підготовка питань, які належать до відома ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради;

за дорученням ради або за власною ініціативою постійні комісії попередньо  розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звітів про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва, інших питань, які вносяться на розгляд ради,  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань;

за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань,  віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

здійснюють контроль за виконанням рішень ради ;

в порядку, визначеному законом,  отримують від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

3.2. Функціональна спрямованість і повноваження постійних комісій районної ради :

3.2.1.Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики забезпечує:

  • попередній розгляд проекту районного бюджету, звіту про виконання районного бюджету та підготовку відповідних висновків;
  • погодження розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій,  субвенцій відповідно між сільськими бюджетами;
  • попередній розгляд інвестиційних проектів ;
  • вироблення пропозицій по виявленню додаткових надходжень до бюджету, збільшенню доходної частини бюджету, рекомендацій  по їх економному витрачанню;
  • погодження проектів програм соціально-економічного, культурного розвитку Кіровоградського району, інших програм  щодо яких передбачається фінансування з районного бюджету ;
  • підготовку інших питань  бюджету,  фінансів та інвестицій,  які виносяться на розгляд ради;
  • є відповідальною постійною комісією з питань реалізації державної регуляторної політики;
  • здійснення інших функцій відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради та цього Положення.

3.2.2. Постійна комісія з питань законності, діяльності ради , депутатської етики , регламенту :

  • підготовка висновків та рекомендацій з питань, пов’язаних з діяльністю ради, додержання норм депутатської етики, регламенту, виконання рішень ради та її органів;
  • підготовка висновків з питань дострокового припинення повноважень депутатів районної ради;
  • підготовка пропозицій щодо заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників; пропозицій щодо висвітлення діяльності районної ради,  її органів засобами масової інформації;
  • підготовка пропозицій щодо кандидатури голови районної державної адміністрації;
  • попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, підготовка висновків з цих питань;
  • вивчення стану    законності    та    правопорядку    на  території Кіровоградського району, підготовка відповідних висновків та рекомендацій щодо його покращення;
  • попередній розгляд пропозицій щодо об’єднання в асоціації, вступ до них та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, а також про вихід із них;
  • підготовка пропозицій щодо взаємодії районної ради, її органів з політичними партіями, громадськими рухами та організаціями,  зареєстрованими в установленому порядку;
  • розгляд матеріалів про нагородження;
  • здійснення контролю за дотриманням вимог ч.1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;
  • здійснення інших функцій відповідно до Закону Україна «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради та цього Положення.

3.2.3 Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів:

  • розгляд пропозицій з питань охорони навколишнього природного середовища, виконання природоохоронного законодавства, раціонального використання природних ресурсів;
  • попередній розгляд проектів програм з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, благоустрою, розвитку населених пунктів;
  • підготовка пропозицій до загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
  • підготовка пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду та інших територій, які підлягають особливій охороні;
  • вивчення позитивного досвіду з питань раціонального використання природних ресурсів,  підготовка пропозицій щодо впровадження його на території району;
  • підготовка питань щодо стану агропромислового комплексу району;
  • вивчення і підготовка пропозицій щодо розвитку матеріально-техніч­ної бази сільськогосподарського виробництва;
  • розгляд пропозицій щодо вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
  • попередній розгляд проектів програм з питань  розвитку населених пунктів та житлово-комунального господарства, внесення пропозицій щодо покращення роботи в цій сфері;
  • здійснення інших функцій відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради та цього Положення.

3.2.4. Постійна комісія з питань власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики та зв’язку:

  • попередній розгляд питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району, внесення раді пропозицій з цих питань;
  • вивчення та підготовка питань про стан та розвиток промисловості, будівництва, транспорту, енергетики та зв’язку;
  • вивчення та пропаганда позитивного досвіду окремих підприємств для відновлення та нарощування обсягів виробництва, підвищення якості продукції;
  • здійснення інших функцій відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради та цього Положення.

3.2.5. Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту,    молодіжної    політики    та    соціального захисту населення:

  • попередній розгляд проектів програм з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення,  підготовка висновків та рекомендацій з цих питань;
  • вивчення та підготовка питань про стан та розвиток галузей освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, підготовка пропозицій щодо покращення стану та розвитку відповідних галузей;
  • підготовка і попередній розгляд питань, пов’язаних з молодіжними проблемами та соціальним захистом населення;
  • здійснення інших функцій відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради та цього Положення.

Розділ 4. Організація роботи постійних комісій

4.1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або його неможливості виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії, в разі відсутності заступника –  секретар комісії.

4.2. 3аступник голови комісії обирається з числа членів комісії на її засіданні за поданням голови комісії та вважається обраним , якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу комісії.

4.3. Секретар постійної комісії обирається з числа членів комісії на її засіданні за поданням голови комісії та вважається обраним , якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу комісії.

4.4. Основною формою роботи комісії є засідання. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал і є правомочними,  якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.5. Засідання комісії скликається головою комісії, в разі відсутності голови – заступником голови комісії чи секретарем комісії.

4.6. Повідомлення члену комісії про скликання засідання комісії може бути письмовими або усним.

4.7. Члени постійних комісій повідомляються про дату, місце проведення засідання комісії та питання , що вносяться на обговорення, не пізніше, як за три дні до засідання, а у виняткових випадках – негайно після прийняття рішення про скликання комісії.

4.8. Винятковими випадками вважаються: доручення ради комісіям розглянути окремі питання у визначені радою терміни; скликання сесії ради у терміни та у виняткових випадках, передбачених Регламентом Кіровоградської районної ради; доручення голови районної ради .

4.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.10. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

4.11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.